Predávajúci:

 • Obch. meno: Bohuslav Pekár
  sídlo: Sladkého 16, 034 01 Ružomberok
 • IČO: 10862277
 • DIČ: 1020483574
 • IČ DPH: SK1020483574
 • Zápis v registri: Živnostenský úrad, Ružomberok
 1. Tento reklamačný poriadok upravuje spôsob a miesto reklamácie, postup pri riešení reklamácií a spôsob vykonania záručných opráv. Týka sa tovaru a služieb ktoré predávajúci predal spotrebiteľom. Pri reklamáciách sa postupuje v súlade s týmto reklamačným poriadkom, za dodržania zákonných ustanovení
 2. Reklamácie sa vybavujú počas otváracej doby v tej prevádzke, kde bola služba poskytnutá, alebo kde názov a adresa prevádzky: Textilná 23, Ružomberok reklamácie vybavuje: (meno, funkcia, t.č.): Bohuslav Pekár, majiteľ, 0918 540 835.
 3. K reklamácii je potrebné vždy predložiť doklad o nákupe tovaru alebo poskytnutí služby (faktúru, pokladničný blok).
  Druhy reklamácií a ich vybavenie:

   

  1. záručná reklamácia:
   Predávajúci poskytuje na produkt záruku v zmysle Obchodného zákonníka. Záručná doba začne plynúť dňom prevzatia produktu zákazníkom. Reklamáciu v rámci záruky treba uplatniť najneskôr v posledný deň záručnej doby. Záručná reklamácia sa vybaví podľa možnosti hneď (v prípade opodstatnenosti), a to výmenou tovaru za bezchybný, alebo poskytnutím náhradnej, bezvadnej služby. Ak výmena nie je možná, predávajúci zabezpečí záručnú opravu v lehote do 30 dní, alebo ak to nie je možné, zoberie vadný výrobok späť a vráti kúpnu cenu.
  2. Záručnú reklamáciu nie je možné uplatniť, ak vada tovaru bola spôsobená nevhodným zaobchádzaním, alebo používaním na iný účel, alebo za iných podmienok, ako sa má.
  3. reklamácia omylu v množstve, druhu, akosti, ceny, apod.:
   Osoba vybavujúca reklamácie ihneď zistí oprávnenosť reklamácie a odstráni nedostatky.
 4. O každej reklamácii sa vyhotoví reklamačný list dvojmo, z ktorého jednu kópiu dostane spotrebiteľ, originál sa založí. Reklamačné listy sa číslujú vzostupne, a každá reklamácia sa zapíše do knihy evidencie.
 5. Ak reklamácia nebola vybavená ihneď, predávajúci písomne oznámi spotrebiteľovi spôsob vybavenia reklamácie, a to najneskôr v lehote do 30 dní od uplatnenia reklamácie.
 6.  

V Ružomberku dňa 14. júla 2010

Zameriavame sa hlavne na výrobu leteckých modelov prevažne celokompozitovej konštrukcie v ARF prevedení. RC modely lietadiel vyrábame z kvalitných materiálov.

Copyright © 2023 Všetky práva vyhradené.